عملکرد پارکها

دوره های چالش به طور عمومی بر روی دستاوردهای شخصی تمرکز دارند و از شرکت کنندگان درخواست می کنند ترس ها و نگرانیهای شخصی خود را بیان کنند و باعث پیشرفت درهمکاری ، تصمیم گیری ، به دنبال هدف بودن ، پذیرفتن ریسک مثبت و افزایش اعتماد بنفس می شوند.

پارک های ماجرا جوی جنگل های بسیار محبوب هستند آنها از زیبایی جنگل و درختاش بهره می برند و یک فعالیت در فضای باز و احاطه شده توسط طبیعت ارائه می دهند آنها نه تنها یک ما جراجویی در ارتفاع داخل جنگل و فضای باز ارائه می دهند بلکه از تجربه تماشای زیبایی درختان ، تپه ها ، دره ها و یا رود خانه ها بهره می برند .

در پا رک های جنگل های تو جه خاصی بر روی تاسیسات دوستدار درخت است ، زمانی عناصر و تجهیزات به روی درختان سوار می شوند درختان توسط پوشش های از چوب یا پلاستیک مواقبت می شوند تا از آسایش به وجود امده توسط طناب ها محافظت شوند.