پارک های ماجراجویی

پارک های ماجرا جویی (تفریحی گرا ) یا مر حله های طنابی برای سنین مختلف و عموم طراحی شده است و از یک مفهوم آموزشی خاص پیروی نمی کند بلکه این پارک ها چالش های شخصی ، فیزیکی و روحی را عمدتا به عنوان یک فعالیت تفریحی در نظر می گیرد که تکنیک و آمادگی جسما نی خاصی را لازم ندارد بنابراین از همه سنین و اقشار می توانند لذت ببرند.

از جمله این فعالیت ها می توان عبور از پل های طنابی پرش از درخت های بومی وگشت و گذار میان فضای کاملا طبیعی نام برد که می تواند تجربه جالب و جذابی را برای گردشگران به وجود آورد.

شعارهایی که در این نوع پارک ها از آن استفاده می کنند از این قبیل می باشد:

(لذت بردن از ان - پشت کارت را امتحان کن - بر ترس هایت غلبه کن- از روزت لذت ببر - در طبیعت باش و فعالیت فیزیکی انجام بده)