تاریخچه


اولین پارک در سال 1875 میلادی در فرانسه ساخته شده که به صورت یک چالش فیزیکی بین شر کت کننندگان اعمال می شده است.

در دوران جنگ جهانی دوم ، پل های طنابی برای بهبود بخشیدن آمادگی فیزیکی ارتش انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت .

از اواسط دهه 60 میلادی این روش به عنوان جزء اصلی سمینارهای فضای آازاد در امریکا استفاده می شود .