سیستم ایمنی

تجهیزات ایمنی برای یک فرد به طور اساسی شامل یک لنیارد و هارنس می باشد و در بعضی مواقع از کلاه کاسک استفاده می شود.

شرکت کنندگان قبل از شروع 15 دقیقه آموزش می بینند و بعد داخل سیستم می شوند.

ظهور تکنولوژی های جدید به شدت سطح ایمنی را نظر افزایش داده اند.

تمام تجهیزات حفاظت فردی در پارکهای دارای استانداری CEوEN می باشد .